НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗадание- малка обществена поръчка

Задание- малка обществена поръчка

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка на основание

 

на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП и с оглед необходимостта от предоставяне на

 

далекосъобщителни услуги чрез фиксираната обществена далекосъобщителна с

 

национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на Община Созопол

 

 

Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България с обем: Директни телефонни поста - 35 броя ; ISDN BRI - 6 броя ; един автоматичен вход (ISDN BRI),Безплатен за клиентите на възложителя негеографски номер- 1 брой , според приложен Списък 1.

 

1 .Да осигурява пълна свързаност на потребителите към други мрежи в страната и чужбина - фиксирани и мобилни.

 

2.Да осигури запазването на съществуващия номерационен план и да осигури за своя сметка изграждането на достъпа и оборудването, което да съгласува интерфейса от мрежата на Изпълнителя и наличното оборудване на Община Созопол.

 

 1. Да осигурява възможност за разширение и развитие на услугите.

   

  4.  Да са освободени от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати, както и изваждане на абонати от корпоративна група.

   

  5.    Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни и международни разговори и разговори към мобилни оператори.

   

  6.    Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания -

   

  112, 150, 160, 166;

   

  7.Възможност за набиране на номера с кодове 0700 и 0800, както и номера на услуги с добавена стойност - 0900;

   

  8.         Предоставяне на услуга автоматичен вход с Direct Inward Dialing (DID).

   

  9.    Осигуряване на достъп до справочни телефонни услуги.

   

  10.Осигуряване на възможност за идентификация на входящите и изходящите
  обаждания (CLIP).

   

  11. Предоставяните телефонни услуги (ISDN) следва да отговарят на посочените спецификации и са съвместими с клиентското оборудване.

   

  •        Заделен и гарантиран капацитет от 64 кbps на канал

   

  •        Синхронна връзка открай до край.

   

  •        Сигнализация при ISDN BRI

   

  Изисквания към ISDN BRI:

   

  •     Поддържане на EURO ISDN стандарти;

   

  •    Запазване на организацията на DDI (Автоматичен вход);

   

  •        Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигураяване на качество на гласовата услуга;

   

  •        Поддържана сигнализация DSS1.

   

  Възможност за предоставяне на:

   

  •        Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);

   

  •        Телефакс група 3 и 4, (ETS 300120);

   

  •        Видеотелефония, (ETS Т/NА 1 (89) 49)

   

  Възможност за предоставяне на следните допълнителни услуги :

   

  •        представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP) (ETS 300 089/ ETS 300 092);;

   

  •        ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR) (ETS 300 090/ ETS 300 093);

   

  •        чакащо повикване CW (ETS 300 056/ ETS 300 058);

   

  •        СР (са11 forwarding on busy - ETS 300 199/ ETS 300 207, no reply - ETS 300 201,     unconditioned - ETS 300 200);

   

  •        Тристранна конферентна връзка (ETS 300 186);

   

  12. Предоставяните телефонни услуги (POTS) следва да отговарят на посочените спецификации и са съвместими с клиентското оборудване.

   

  •        Да отговаря на стандартите на ETSI: ЕТR 138 ; EG 201 184; ЕG 201 188 V1.2.1 (2000-01).

   

  •        Fах съобщения - възможност за изпращане и получаване на факс съобщения без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства необходими на кандидата за предоставяне на услугата.

   

  •        Всички изходящи обаждания от телефонните номера но Община Созопол да се идентифицират в мрежата с географски код.

   

  13.     Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на
  телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ
  валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез
  далекосъобщителна фиксирана мрежа, издадена от Комисията за регулиране на
  съобщенията.

   

  14.        Да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги.

   

  15.        Безплатни електронни фактури, по отделно за телефоните. Фактурите да съдържат информация за продължителността и стойността на проведените телефонни

   

  разговори  според  вида  им  - селищни  ,  междуселищни,  международни,  както  и разговори към други мрежи(за всяка друга мрежа).

   

  16.   Да се предостави информация за метод на тарифиране - условия за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора.

   

  17.              Да се предложи стратегия за миграция към съвременни технологични решения за качествено предоставяне на фиксирана телефонна услуга.

   

  18.              Да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя /телефонните централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси.

   

  19.              Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да има/предостави свързаност на адресите в Списък 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Списък 1

   

   

   

  Администрат

   

  ивни служби/

   

  Кметства

   

   

   

   

   

   

   

  Адрес

   

   

   

  Географски

   

  код за

   

  избиране

   

   

   

   

   

   

   

  Услуга

   

   

   

   

   

   

   

  Вид

   

   

   

  Брой

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство

   

  Община

   

  Созопол

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол

   

  пл.Хан Крум 2

   

   

   

   

   

  0550

   

   

   

  ISDN BRI (автоматичен вход)

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол пл.Хан Крум 2

   

   

   

  0550

   

   

   

  ISDN BRI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол ул.Кирил и Методий 34

   

   

   

  0550

   

   

   

  ISDN BRI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол

   

  пл.Хан Крум 2

   

   

   

   

   

  0550

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол ул.Кирил и Методий 34

   

   

   

  0550

   

   

   

  РОТS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол ул.Каваците 9А

   

   

   

  0550

   

   

   

  РОТS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол ул.Аполония 35

   

   

   

  0550

   

   

   

  РОТS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол ул.Черно море 0

   

   

   

  0550

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  Гр.Созопол пл.Хан Крум 2

   

   

   

   

   

   

   

  ORDINARY NUMBER

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство

   

  с.Индже

   

  войвода

   

   

   

   

   

   

   

  С.Индже войвода

   

   

   

  05516

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с.Зидарово

   

   

   

  С.Зидарово

   

   

   

  05519

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с.Вършило

   

   

   

  С. Вършило

   

   

   

  05519

   

   

   

  РОТ8

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с.Равадиново

   

   

   

  С.Равадиново

   

   

   

  0550

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с. Габър

   

   

   

  С. Габър

   

   

   

  05513

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с.Крушевец

   

   

   

  С.Крушевец

   

   

   

  05913

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Кхметство с.Равна гора

   

   

   

  С.Равна гора

   

   

   

  05916

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с.Атия

   

   

   

  С.Атия

   

   

   

  05914

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Кметство с.Присад

   

   

   

  С.Присад

   

   

   

  05519

   

   

   

  РОТS

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930