НачалоОбяви и съобщенияОбявиПокана- малка обществена поръчка

Покана- малка обществена поръчка

Изх.№ 4-94-00-19

Гр.Созопол 31.05.2011.год.

 

До

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П О К А Н А

за участие във възлагане на малка обществена поръчка за предоставяне на услуга

На основание чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви отправям Покана, да ни представите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет: „Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България”

Изискуеми документи и информация:

 • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.
 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;

Изискуеми документи и информация:

 • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.
 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;
 • Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на
  телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ
  валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез
  далекосъобщителна фиксирана мрежа, издадена от Комисията за регулиране на
  съобщенията.
 • Да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги.

Безплатни електронни фактури, по отделно за телефоните. Фактурите да съдържат информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори  според  вида  им  - селищни,  междуселищни,  международни,  както  и разговори към други мрежи(за всяка друга мрежа).

 • Да се предостави информация за метод на тарифиране - условия за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора.
 • Да се предложи стратегия за миграция към съвременни технологични решения за качествено предоставяне на фиксирана телефонна услуга.
 • Да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя /телефонните централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси.
 • Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да има/предостави свързаност на адресите в Списък 1

Изисквания към офертите:

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени:

1. Документи за регистрация/първоначална съдебна регистрация, респ. акт за вписване от Агенция по вписванията, и удостоверение за актуално съдебно състояние/;

3.  Техническа оферта(съдържаща описания на начина на изпълнение по характерните етапи, срок и наличие или липса на подизпълнител );

4. Ценова оферта(съдържаща цена, начин на плащане и обосновка на ценообразуването);

5.  Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Прогнозна стойност на поръчката: - 49 900 лева без вкл. ДДС.

Отстраняване от разглеждане и оценяване на оферти – всяка оферта, в която кандидатът предлага цена за изпълнение на поръчката по–голяма от 49 900 лева без вкл. ДДС.

Заплащане на предоставяната услуга – Заплащането на услуги (при възложена работа) се  извършва се в български лева, по банковата сметка на изпълнителя в срок до 15 работни дни след след издаване на оригинална фактура и количествено-стойностна сметка/справка за вида и количеството на пощенските пратки, в рамките на предвидените средства за финансовата година.

Прогнозен срок на отложено плащане до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура.

Срокът на изпълнение на услугата – 12 (дванадесет) месеца. Срокът започва да тече 30 дни след датата на сключване на договора Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.

Оценяване на офертите и класиране на участниците - оценяването на офертите да се извършвана по критерия за икономически най-изгодна оферта.

Основен показател е съответствието на предложеното техническо решение с изискванията, определени в техническото задание към конкурсната документация. Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените технически и функционални изисквания за изпълнение на поръчката от Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка.

1.1. Оценява се предложеното техническо решение и качеството на услугата - Qт.

1.1.1.   Оценка възможността за предоставяне на услугите през обществена фиксирана
телефонна мрежа (PSTN) с национален обхват под административното и техническо
управление на участника. Доказва се с брой лакове (междуселищни кодове за избиране
до ниво - градове, центрове на административни области). Оценява се с формулата:

Qт1 = декларирани от участника кодове за междуселищно избиране/максимално декларираните от п-тия участник кодове за междуселищно избиране - участникът получава 50 точки

1.1.2. Оценка на техническите възможности на участника за предоставяне (Qт2) на:

-        Автоматичен вход

-        Предаване на факсимилни съобщения Оценява се както следва:

 

-        При декларирана възможност за предоставяне на услугите, участникът получава 30 точки

-        При декларирана възможност за предоставяне на само една услугите, участникът получава 15 точки

1.1.3.   Оценка на възможността да се предостави ISDN BRI – Qт3- Оценява се както
следва:

-    При декларирана от кандидата възможност за предоставяне на ISDN BRI с 2
едновременни канала, всеки по 64 kbps, участникът получава 20 точки

= Qт1+ Qт2+ Qт3

Максимален брой точки - 100

Максималната тежест на в крайната оценка е 0,20.

1.2 Оценява се предложения ценови пакет –

1.2.1.  Месечна абонаментна такса – Qц1, Оценява се по формулата:

Qц1=Минималната предложена от n-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.2.  Цена на минута за селищен и междуселищен разговор към всички нациоални
фиксирани мрежи Qц2. Оценява се по формулата:

Qц2=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20 , а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.3.  Цена за минута разговор към национални мобилни мрежи на територията на РБ
Qц3. Оценява се по формулата:

Qц3=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.4.  Цена за минута разговор към фиксирани мрежи в EU Qц4.    Оценява се по

формулата:

Qц4=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участницитедой получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.5.  Цена за минута разговор към фиксирани мрежи извън EU Qц5.   Оценява се по
формулата:

Qц5 =Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.6.  Включени в абонаментната такса безплатни минути за селищни и междуселищни
разговори към мрежи на територията на РБ Qц6. Оценява се по формулата:

Qц6=Предложен  пакет от п-тия участник минути, чието предложение се оценява /максимално предложеният пакет минути *50

Предложеният пакет минути е съобразен с профила на Възложителя с потреблението си към различните оператори и се изчислява при следните тежести на минутите по направления в пакета:

Минути за селищни и междуселищни разговори към фиксираната мрежа на Виваком*95.29%+ минути за селищни и междуселищни разговори към други фиксирани мрежи в страната*4.71%.

1.2.7. Включени в абонаментната такса минути за международни разговори към фиксирани мрежи на територията EU Qц7. Оценява се по формулата:

Qц7= Предложен пакет от п-тия участник минути, чието предложение се оценява /максимално предложеният пакет минути *50

Qц=( Qц1+ Qц2+ Qц3+ Qц4+ Qц5)*0.50 + (Qц6+ Qц7)*0.50

Максимален брой точки - 100

Комисията класира офертите на участниците по получената комплексна оценка , която се определя по формулата:

= 0,8*+ 0,2*

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка се извършва в низходящ ред.

 

Моля в срок до 17.00 ч. на 08.06.2011 г. да представите в деловодството на община Созопол, в непрозрачен запечатан плик Вашата оферта, както и заверено с подпис на служител на фирмата и с положен фирмен печат копие от удостоверение за актуално състояние, респ. да посочите в офертата ЕИК за пререгистрирането на търговското Ви дружество по реда на Закона за търговския регистър. Върху плика следва да бъдат изписани:

1. следният текст:

„До кмета на община Созопол

Оферта за участие във възлагане на малка  обществена поръчка под праговете по чл.2 от НВМОП за услуга с предмет: „Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България”

Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

2. Пълният Ви адрес за кореспонденция, с телефон, факс, e-mail и лице за контакти.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените  условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Способ за събиране на оферти - на основание чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител за услугата да бъде до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация да бъдат публикувани на интернет страницата на Община Созопол – www.sozopol.bg

Офертата следва да е изготвена съобразно заданието, което е неразделна част от настоящата покана. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Липсата на който и да било от изброените документи ще води до дисквалификация на кандидата.

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Ценовите предложения се представят в отделен запечатан плик.

Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 30 дни след крайния срок за тяхното подаване.

Кмет на община Созопол

Панайот Рейзи

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930