НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗаповед- малка обществена поръчка

Заповед- малка обществена поръчка

З А П О В Е Д

№ 8-Z-593/31.05.2011г.

 

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ- Община Созопол

ІІ. Правно основание: На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

О П Р Е Д Е Л Я М:

ІІІ. Предмет на малката обществена поръчка, под праговете предвидени съгласно чл.2 от НВМОП - предоставяне на услуга с предмет: „Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България”

Поръчката се отнася до предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксираната обществена далекосъобщителна с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на Община Созопол

ІV. Изисквания към обекта на обществената поръчка по т. ІІІ – изпълнение на дейности. Предметът на поръчката е осигуряване на фиксирана телефонна услуга, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в и от мрежата на оператора, както и връзки от и към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България с обем: Директни телефонни поста - 35 броя ; ISDN BRI - 6 броя ; един автоматичен вход (ISDN BRI),Безплатен за клиентите на възложителя негеографски номер- 1 брой , според приложен Списък 1.

1 .Да осигурява пълна свързаност на потребителите към други мрежи в страната и чужбина - фиксирани и мобилни.

2.Да осигури запазването на съществуващия номерационен план и да осигури за своя сметка изграждането на достъпа и оборудването, което да съгласува интерфейса от мрежата на Изпълнителя и наличното оборудване на Община Созопол.

 1. Да осигурява възможност за разширение и развитие на услугите.

4.  Да са освободени от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати, както и изваждане на абонати от корпоративна група.

 1. Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни и международни разговори и разговори към мобилни оператори.
 2. Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания - 112, 150, 160, 166;

7.Възможност за набиране на номера с кодове 0700 и 0800, както и номера на услуги с добавена стойност - 0900;

 1. Предоставяне на услуга автоматичен вход с Direct Inward Dialing (DID).
 2. Осигуряване на достъп до справочни телефонни услуги.

10.Осигуряване на възможност за идентификация на входящите и изходящите
обаждания (CLIP).

11. Предоставяните телефонни услуги (ISDN) следва да отговарят на посочените спецификации и са съвместими с клиентското оборудване.

 • Заделен и гарантиран капацитет от 64 кbps на канал
 • Синхронна връзка открай до край.
 • Сигнализация при ISDN BRI

Изисквания към ISDN BRI:

•    Поддържане на EURO ISDN стандарти;

•  Запазване на организацията на DDI (Автоматичен вход);

 • Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигураяване на качество на гласовата услуга;
 • Поддържана сигнализация DSS1.

Възможност за предоставяне на:

 • Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111);
 • Телефакс група 3 и 4, (ETS 300120);
 • Видеотелефония, (ETS Т/NА 1 (89) 49)

Възможност за предоставяне на следните допълнителни услуги :

 • представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP) (ETS 300 089/ ETS 300 092);;
 • ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR) (ETS 300 090/ ETS 300 093);
 • чакащо повикване CW (ETS 300 056/ ETS 300 058);
  • СР (са11 forwarding on busy - ETS 300 199/ ETS 300 207, no reply - ETS 300 201,     unconditioned - ETS 300 200);
  • Тристранна конферентна връзка (ETS 300 186);

 

V. Основни изисквания към кандидатите за отправяне на покана:

Изискуеми документи и информация:

 • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.
 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;

Изискуеми документи и информация:

 • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.
 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;
 • Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на
  телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ
  валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез
  далекосъобщителна фиксирана мрежа, издадена от Комисията за регулиране на
  съобщенията.
 • Да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги.

Безплатни електронни фактури, по отделно за телефоните. Фактурите да съдържат информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори  според  вида  им  - селищни,  междуселищни,  международни,  както  и разговори към други мрежи(за всяка друга мрежа).

 • Да се предостави информация за метод на тарифиране - условия за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора.
 • Да се предложи стратегия за миграция към съвременни технологични решения за качествено предоставяне на фиксирана телефонна услуга.
 • Да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя /телефонните централи, телефонни апарати/ и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси.
 • Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да има/предостави свързаност на адресите в Списък 1

VI. Изисквания към офертите:

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени:

1. Документи за регистрация/първоначална съдебна регистрация, респ. акт за вписване от Агенция по вписванията, и удостоверение за актуално съдебно състояние/;

3.  Техническа оферта(съдържаща описания на начина на изпълнение по характерните етапи, срок и наличие или липса на подизпълнител );

4.  Ценова оферта(съдържаща цена, начин на плащане и обосновка на ценообразуването);

5.  Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на възложитля  към конкретните документи. Липсата на който и да било от изброените документи ще води до дисквалификация на кандидата.

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.*

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Ценовите предложения се представят в отделен запечатан плик.

Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

VII. Прогнозна стойност на поръчката: - 49 900 лева без вкл. ДДС.                      .

VIII. Отстраняване от разглеждане и оценяване на оферти – всяка оферта, в която кандидатът предлага цена за изпълнение на поръчката по–голяма от 49 900 лева без вкл. ДДС.

IX. Заплащане на предоставяната услуга – Заплащането на услуги (при възложена работа) се  извършва се в български лева, по банковата сметка на изпълнителя в срок до 15 работни дни след след издаване на оригинална фактура и количествено-стойностна сметка/справка за вида и количеството на пощенските пратки, в рамките на предвидените средства за финансовата година.

Прогнозен срок на отложено плащане до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура.

X. Срокът на изпълнение на услугата – 12 (дванадесет) месеца. Срокът започва да тече 30 дни след датата на сключване на договора Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.

XI. Оценяване на офертите и класиране на участниците - оценяването на офертите да се извършвана по критерия за икономически най-изгодна оферта.

Основен показател е съответствието на предложеното техническо решение с изискванията, определени в техническото задание към конкурсната документация. Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените технически и функционални изисквания за изпълнение на поръчката от Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка.

1.1. Оценява се предложеното техническо решение и качеството на услугата - Qт.

1.1.1.    Оценка възможността за предоставяне на услугите през обществена фиксирана
телефонна мрежа (PSTN) с национален обхват под административното и техническо
управление на участника. Доказва се с брой лакове (междуселищни кодове за избиране
до ниво - градове, центрове на административни области). Оценява се с формулата:

Qт1 = декларирани от участника кодове за междуселищно избиране/максимално декларираните от п-тия участник кодове за междуселищно избиране - участникът получава 50 точки

1.1.2. Оценка на техническите възможности на участника за предоставяне (Qт2) на:

-        Автоматичен вход

-        Предаване на факсимилни съобщения Оценява се както следва:

 

-        При декларирана възможност за предоставяне на услугите, участникът получава 30 точки

-        При декларирана възможност за предоставяне на само една услугите, участникът получава 15 точки

1.1.3.    Оценка на възможността да се предостави ISDN BRI – Qт3- Оценява се както
следва:

-     При декларирана от кандидата възможност за предоставяне на ISDN BRI с 2
едновременни канала, всеки по 64 kbps, участникът получава 20 точки

= Qт1+ Qт2+ Qт3

Максимален брой точки - 100

Максималната тежест на Qт в крайната оценка е 0,20.

1.2 Оценява се предложения ценови пакет – Qц

1.2.1.  Месечна абонаментна такса – Qц1, Оценява се по формулата:

Qц1=Минималната предложена от n-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.2.  Цена на минута за селищен и междуселищен разговор към всички нациоални
фиксирани мрежи Qц2. Оценява се по формулата:

Qц2=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20 , а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.3.  Цена за минута разговор към национални мобилни мрежи на територията на РБ
Qц3. Оценява се по формулата:

Qц3=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.4.  Цена за минута разговор към фиксирани мрежи в EU Qц4.    Оценява се по

формулата:

Qц4=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участницитедой получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.5.  Цена за минута разговор към фиксирани мрежи извън EU Qц5.   Оценява се по
формулата:

Qц5 =Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.6.  Включени в абонаментната такса безплатни минути за селищни и междуселищни
разговори към мрежи на територията на РБ Qц6. Оценява се по формулата:

Qц6=Предложен  пакет от п-тия участник минути, чието предложение се оценява /максимално предложеният пакет минути *50

 

Предложеният пакет минути е съобразен с профила на Възложителя с потреблението си към различните оператори и се изчислява при следните тежести на минутите по направления в пакета:

Минути за селищни и междуселищни разговори към фиксираната мрежа на Виваком*95.29%+ минути за селищни и междуселищни разговори към други фиксирани мрежи в страната*4.71%.

1.2.7. Включени в абонаментната такса минути за международни разговори към фиксирани мрежи на територията EU Qц7. Оценява се по формулата:

Qц7= Предложен пакет от п-тия участник минути, чието предложение се оценява /максимално предложеният пакет минути *50

Qц=( Qц1+ Qц2+ Qц3+ Qц4+ Qц5)*0.50 + (Qц6+ Qц7)*0.50

Максимален брой точки - 100

Комисията класира офертите на участниците по получената комплексна оценка Qк , която се определя по формулата:

= 0,8*+ 0,2*

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка се извършва в низходящ ред.

За   изпълнител   на   малката   обществена   поръчка   Комисията   определя участника, получил максимална комплексна оценка.

 

ХII. Длъжностните лица, които приемат, разгледат и оценят офертите и ще класират участниците:

 1. /п/;
 2. /п/;
 3. /п/;
 4. /п/;

ХIII. Да представят оферти са поканени следните:

Всички заинтересувани , като копие да се обяви и на електронен сайт на Община Созопол.

 

ХІV. Краен срок за подаване на офертите - 17.00 ч. на 08.06.2011 г. в деловодство на Община Созопол. Оферта може да се подаде по поща/или куриер

ХV. Срокът на валидност на офертите - 60 дни след крайния срок за тяхното подаване.

XVI. Комисията следва проведе свое заседание на 09 юни 2011 г. от 10:00 часа и  да представи протокол в срок от 5 работни дни от провеждането му, който включва описание на представените оферти, класиране и мотивирано предложение за класиране на изпълнител.

Контролът по изпълнението на заповедта и организацията по изпълнението възлагам на Катя Стоянова – зам.кмет на община Созопол.

Организация:  Община Созопол

Лице за контакти: Божана Вълкова-Чампарова, Галина Георгиева – юрисконсулти,  05550 25773

Адрес пл.Хан Крум №2

Пощенски код  8130

Град  Созопол

Държава България

Телефон  0550 25773

Факс 0550 22311

Електронна поща  о Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Интернет адрес ……………

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2021
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31