НачалоОбяви и съобщенияОбявиП О К А Н А-обществена поръчка

П О К А Н А-обществена поръчка

Изх.№ 4-26-00-69

Гр.Созопол 17.03.2011год.

 

До

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

П О К А Н А

за участие във възлагане на малка обществена поръчка за предоставяне на услуга

На основание чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви отправям Покана, да ни представите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет: Зареждане на служебните автомобили на Община Созопол с горива, разделено в три групи , както следва: 1. Безоловен бензин; 2. Дизелово гориво; 3. Пропан - бутан.

Поръчката касае доставка на горива за служебните автомобили на Община Созопол  чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти. Горивата следва да бъдат: бензин А - 95, бензин А - 98, дизелово гориво, газ "Пропан бутан".

Изискуеми документи и информация:

Изискуеми документи и информация:

  • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
  • Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код(ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър /за регистрирани, пререгистрирани фирми в търговския регистър към АВ/, когато участникът е юридическо лице/едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранно лице еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено - заверени от участника копия.
  • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Годишен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2009 г., с изключение за новорегистрираните кандидати, съгласно чл. 50 от ЗОП.; Декларация, съдържаща списък на основните договори, със стойности, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, свързани с дейността по доставката за 2009/2010г., или от датата на започване на дейността с изключение за новорегистрираните кандидатиэ-оригинал; Декларация, съдържаща информация за оборота на стоките като обекта на поръчката, за последните три години или от датата на започване на дейността с изключение на новорегистрираните кандидати - оригинал;

Минимални изисквания:

1.Наличие на поне една бензиностанция на територията на Община Созопол и във всеки областен град в страната.

2. Наличие на бензиностанции (собствени или наети) не по-малко от 2/3 от областните градове, работещи с карти за безналично плащане 24 часа 7 дни в седмицата.

Изискуеми документи и информация: Кратко представяне на кандидата и неговия опит за доставката на предмета на поръчката, с посочване на техническите средства и други ресурси, с които разполага за изпълнение на поръчката - свободен текст. Референции., с посочване на бензиностанциите, тяхното местоположение, адресите и телефоните на експлоатираните от кандидата бензиностанции на територията на цялата страна. От списъка следва да е виден общия брой бензиностанции на кандидата в цялата страна. Списъка е свободен текст, като следва да е подписан от кандидата.

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

1.Документи за съответствие на качеството за всяко предлагано гориво по отделно, заверени от кандидатите копия.

2.Декларация за брой бензиностанции, съдържаща списък на собствени или наети бензиностанции на територията на страната, даващи възможност за зареждане с карти. В декларацията следва да са посочени адресите на бензиностанциите.

3.Декларация от участника, че предлага бензини А -95 и А-98, дизелово гориво и газ "пропан бутан" във всяка една от бензиностанциите (собствени или наети) на територията на Област Бургас и в не по-малко от 2/3 от областните градове, работещи с карти за безналично плащане 24 часа 7 дни в седмицата.

4.Декларация от участника, че ще поема административните разходи свързани с издаването на електронни карти необходими за системата за зареждане при условия на безналично плащане.

5.Декларация – актуален към датата на подаване на офертата списък на собствени или наети бензиностанции на територията на страната, даващи възможност за зареждане с карти, в който трябва да бъдат посочени и адресите на бензиностанциите.

Изисквания към офертите:

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени:

1. Документи за регистрация/първоначална съдебна регистрация, респ. акт за вписване от Агенция по вписванията, и удостоверение за актуално съдебно състояние/;

2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация - 1 бр. професионалнa автобиография на ръководителя на фирмата, 1 брой декларация за извършени доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка;

3.  Техническа оферта(съдържаща описания на начина на изпълнение по характерните етапи, срок и наличие или липса на подизпълнител );

4.  Ценова оферта(съдържаща цена, начин на плащане и обосновка на ценообразуването);

5.  Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Прогнозна стойност на поръчката: - 49 500 лева без вкл. ДДС.

Отстраняване от разглеждане и оценяване на оферти – всяка оферта, в която кандидатът предлага цена за изпълнение на поръчката по–голяма от 49 500 лева без вкл. ДДС.

Заплащане на предоставяната услуга – Заплащането на услуги (при възложена работа) се  извършва се в български лева, по банковата сметка на изпълнителя в срок до 15 работни дни след съставяне на протокол за нейното приемане и получаване на фактурата от изпълнителя на етапи, и съгласно приетото от възложителя ценово предложение в офертата на изпълнителя.

Прогнозен срок на отложено плащане до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура и обобщена информация за дата на закупуване, вида, количеството, единична цена на зареденото гориво, регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата.

Срокът на изпълнение на услугата – 12 (дванадесет) месеца. Срокът започва да тече 30 дни след датата на сключване на договора Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.

Оценяване на офертите и класиране на участниците - оценяването на офертите да се извършвана по критерия за икономически най-изгодна оферта, като на първо място се класира участникът, на който офертата е оценена най-високо.

Тежест на критерииите за оценка:

1. цена на прдложението ……………………. с тежест 60/100

2. срок на отсрочено плащане ……………… с тежест 40/100

Моля в срок до 17.00 ч. на 19.05.2011 г. да представите в деловодството на община Созопол, в непрозрачен запечатан плик Вашата оферта, както и заверено с подпис на служител на фирмата и с положен фирмен печат копие от удостоверение за актуално състояние, респ. да посочите в офертата ЕИК за пререгистрирането на търговското Ви дружество по реда на Закона за търговския регистър. Върху плика следва да бъдат изписани:

1. следният текст:

„До кмета на община Созопол

Оферта за участие във възлагане на малка  обществена поръчка под праговете по чл.2 от НВМОП за услуга с предмет: „Зареждане на служебните автомобили на Община Созопол с горива, разделено в три групи , както следва: 1. Безоловен бензин; 2. Дизелово гориво; 3. Пропан - бутан.

Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

2. Пълният Ви адрес за кореспонденция, с телефон, факс, e-mail и лице за контакти.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените  условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Способ за събиране на оферти - на основание чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител за услугата да бъде до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация да бъдат публикувани на интернет страницата на Община Созопол – www.sozopol.bg

Офертата следва да е изготвена съобразно заданието, което е неразделна част от настоящата покана. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Липсата на който и да било от изброените документи ще води до дисквалификация на кандидата.

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Ценовите предложения се представят в отделен запечатан плик.

Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 30 дни след крайния срок за тяхното подаване.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОФЕРТА – ОБРАЗЕЦ

Кмет на община Созопол

Панайот Рейзи

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930