НачалоОбяви и съобщенияОбявиП О К А Н А-малка обществена поръчка

П О К А Н А-малка обществена поръчка

До

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

П О К А Н А

за участие във възлагане на малка обществена поръчка за предоставяне на услуга

На основание чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви отправям Покана, да ни представите Ваша оферта за извършване на услуга с предмет: „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Община Созопол и нейните структури”.

Изискуеми документи и информация:

 • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.
 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;
 • Индивидуална лицензия, респ. удостоверение за регистрация, по смисъла на чл. 19 от Закона за пощенските услуги, в зависимост от позицията, за която се участва издадени от Комисията за регулиране на съобщенията – заверено копие от участника „Вярно с оригинала”;
 • Декларация – свободен текст от Участника за наличие на пощенска мрежа (съгласно чл.5, ал.1 от Закона за пощенските услуги) за осъществяване на пощенски услуги с посочен/и адрес/и, телефон/и и лице/а за контакт или декларация – свободен текст съдържаща списък на офис/и с посочен/и адрес/и, телефон/и и лице/а за контакт, който/които ще са на разположение за осъществяване на пощенските услуги. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси;
 • Декларация – свободен текст, за наличие най-малко на едно МПС, което да е на разположение за осъществяване на пощенските услуги. Декларацията следва да бъде придружена от документ за собственост или договор за наем на МПС;
 • Участниците независимо за коя позиция участват предлагат в офертата си общи условия и пълен ценоразпис на всички предлагани от тях услуги.
 • Ценово предложение по образец за съответната/ните обособена/и позиция/и, за която/които участникът кандидатства.

Изисквания към офертите:

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени:

1. Документи за регистрация/първоначална съдебна регистрация, респ. акт за вписване от Агенция по вписванията, и удостоверение за актуално съдебно състояние/;

3.  Техническа оферта(съдържаща описания на начина на изпълнение по характерните етапи, срок и наличие или липса на подизпълнител );

4.  Ценова оферта(съдържаща цена, начин на плащане и обосновка на ценообразуването);

5.  Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Прогнозна стойност на поръчката: - 49 500 лева без вкл. ДДС.

Отстраняване от разглеждане и оценяване на оферти – всяка оферта, в която кандидатът предлага цена за изпълнение на поръчката по–голяма от 49 500 лева без вкл. ДДС.

Заплащане на предоставяната услуга – Заплащането на услуги (при възложена работа) се  извършва се в български лева, по банковата сметка на изпълнителя в срок до 15 работни дни след след издаване на оригинална фактура и количествено-стойностна сметка/справка за вида и количеството на пощенските пратки, в рамките на предвидените средства за финансовата година.

Прогнозен срок на отложено плащане до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура.

Срокът на изпълнение на услугата – 12 (дванадесет) месеца. Срокът започва да тече 30 дни след датата на сключване на договора Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.

Оценяване на офертите и класиране на участниците - оценяването на офертите да се извършвана по критерия за икономически най-изгодна оферта, като предлагам следния критерий за оценка на предложенията:

1. Цена за вътрешни кореспондентски пратки до 50 гр. без предимство (Ц1) – максимален брой 30 точки получава участник предложил най-ниска цена.

Метод на изчисление:

Ц1 min x 30 =... т.

Ц1 инд.

 

Ц1min –  най-ниска предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка до 50 гр. без предимство.

Ц1 инд. –  предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка до 50 гр. без предимство от оценявания участник.

 

2. Цена на кореспондентски пратки от 51 гр. до 2 кг. без предимство (Ц2) – максимален брой 20 точки получава участник предложил най-ниска цена.

Метод на изчисление:

Ц2 min x 20 =...... т.

Ц2 инд.

Ц2min –  най-ниска предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка от 51 гр. до 2 кг. без предимство.

Ц2 инд. –  предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка от 51 гр. до 2 кг. без предимство от оценявания участник.

 

3. Цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/ (Ц3) - максимален брой 30 точки получава участник предложил най-ниска цена.

Метод на изчисление:

Ц3 max – Ц3 инд. x 30 =...... т.

Ц3 max – Ц3 min

Ц3max –  най-висока предложена цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/.

Ц3min –  най-ниска предложена цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/.

Ц3 инд. –  предложена цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/ от оценяваният участник.

 

4. Срок за изпълнение услугата (пренасяне и доставка на кореспондентски пратки без предимство) от часа на приемане на кореспондентските пратки (С) - максимален брой 20 точки получава участник предложил най-кратък срок (не по-малко от 24 часа).

Метод на изчисление:

24 часа x 20 =... т.

С инд.

 

24 (двадесет и четири) часа  - минимално допустим срок за изпълнение на услугата.

С инд. – предложен срок за изпълнение услугата от оценяваният участник.

 

Комплексната оценка се получава по формулата:

КО1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + С, при максимален брой 100 точки.

 

Участникът, чието предложение е оценено с най-висока комплексна оценка (КО), получена по формулата: КО1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + С, ще бъде определен за изпълнител.

 

Оценяването на офертите и класиране на участниците ще се извърши по критерия за икономически най-изгодна оферта.

Моля в срок до 17.00 ч. на 20.04.2011 г. да представите в деловодството на община Созопол, в непрозрачен запечатан плик Вашата оферта, както и заверено с подпис на служител на фирмата и с положен фирмен печат копие от удостоверение за актуално състояние, респ. да посочите в офертата ЕИК за пререгистрирането на търговското Ви дружество по реда на Закона за търговския регистър. Върху плика следва да бъдат изписани:

1. следният текст:

„До кмета на община Созопол

Оферта за участие във възлагане на малка  обществена поръчка под праговете по чл.2 от НВМОП за услуга с предмет: Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Община Созопол и нейните структури”.

Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

2. Пълният Ви адрес за кореспонденция, с телефон, факс, e-mail и лице за контакти.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените  условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Способ за събиране на оферти - на основание чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител за услугата да бъде до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация да бъдат публикувани на интернет страницата на Община Созопол – www.sozopol.bg

Офертата следва да е изготвена съобразно заданието, което е неразделна част от настоящата покана. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Липсата на който и да било от изброените документи ще води до дисквалификация на кандидата.

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Ценовите предложения се представят в отделен запечатан плик.

Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 30 дни след крайния срок за тяхното подаване.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОФЕРТА – ОБРАЗЕЦ

Кмет на община Созопол

Панайот Рейзи

Образец

ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПЛ.”ХАН КРУМ” №2

ГР.СОЗОПОЛ - 8130

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

/ О Ф Е Р Т А /

 

От:.................................................................................................................................................

/наименование на участника/

седалище: гр./с./ ...................................., ул.” ...............................................................” № .....

телефон: ................................ , факс: ................................, е-mail: ...........................................

регистриран по ф.д. № ...................../ ................... г., по описа на ................................... съд

ДДС номер: ...................................................., ЕИК по Булстат: .............................................

Удостоверение /Лицензия .............................................. № ............./ ................../дд.мм.гггг/

Адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....

телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................

 

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: ................................................................................

Град /клон/офис: ......................................................................................

IBAN: .........................................................

BIC код: .....................................................

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за избор на изпълнител за услуга с предмет: „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Община Созопол и нейните структури”

 

1. Участниците посочват условия по приемане и доставяне на универсални пощенски услуги

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Предлагани отстъпки от цените на услугите:

 

- за подадено месечно количество кореспондентски пратки

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Срок за изпълнение на услугата: от часа на приемане на кореспондентските пратки:

......................................................................................................................................................

/в часове цифром и словом,  не по-рано от 24 часа/

4. Гарантирам изпълнението на следните изисквания:

1.

Да обработвам целия теглови диапазон

 

2.

Да пренасям пощенски пратки и колети:

а/ до адресати на територията на Република България и чужбина;

б/ ежедневно,

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ в сроковете, посочени в офертата.

3.

Да предоставям допълнителни услуги към универсална пощенска услуга -  кореспондентски пратки с „препоръка” и „обявена стойност”.

 

4.

Да предоставям неуниверсални пощенски услуги – пратки с „известие за доставяне” /обратна разписка/.

 

5.

Да не покривам текстовете, изписани от Възложителя или неговите служители върху плика при обработката на пощенските пратки и колетите.

 

6.

Да клеймовам пратките в деня на приемането им в обслужващия офис.

 

7.

Да връщам недоставените пощенски пратки и колети на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.

 

8.

Да предоставям услугите, обект на обществената поръчка, така че начинът на оформяне и предаване на пощенските пратки и колети от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.

 

9.

Да документирам изпълнението по следния начин:

а/ до 10-то число на всеки месец да предоставям обобщена  месечна справка за количествата и стойностите на извършените услуги за всяка от структурите на Възложителя през предходния месец;

б/ да предоставям ежемесечни фактури за извършените услуги, издадени въз основа обобщени месечни справки, подписани от представители на Възложителя  и Изпълнителя, за извършените пощенски услуги през предходния месец.

6. Други предложения на Изпълнителя: …………………………………………………..

 

Избраният за изпълнител на услугата участник е длъжен да:

 

1. опазва тайната на кореспонденцията;

2. изпълнява изискванията за пощенската сигурност;

3. спазва изискванията за защита на класифицираната информация.

 

 

Срок на валидност на офертата: ........................................................../дд.мм.гггг/

 

 

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия в Поканата за участие и ги приемаме без възражения. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за  услугата.

 

 

 

 

Списък на приложените документи:

 1. Ценово предложение ............................................. ..........
 2. ..............................................................................................
 3. ..............................................................................................
 4. ..............................................................................................

 

 

гр. ………………………...                               Участник: .....................................................

дата:  ..................................                                              (длъжност, име, подпис и печат)

 

 

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031