НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗ А П О В Е Д-обществена поръчка

З А П О В Е Д-обществена поръчка

З А П О В Е Д

№ 8-Z-329/15.03.2011г.

 

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ- Община Созопол

ІІ. Правно основание: На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

О П Р Е Д Е Л Я М:

ІІІ. Предмет на малката обществена поръчка, под праговете предвидени съгласно чл.2 от НВМОП - предоставяне на услуга с предмет: „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Община Созопол и нейните структури”

ІV. Изисквания към обекта на обществената поръчка по т. ІІІ – изпълнение на дейности. Изпълнителят да извършва приемане и/или предаване на пощенски пратки:

-  ежедневно;

-  във вид с ненарушена цялост, запечетани;

-  в сроковете, посочени в офертата.

V. Основни изисквания към кандидатите за отправяне на покана:

Изискуеми документи и информация:

 • Право на участие в процедурата има всеки кандидат, получил документация за участие, приемащ изцяло условията на конкурсната документация и отговарящ на изискванията на НВМОП и ЗОП.
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП - оригинал. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.
 • Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 2 месеца от датата на представянето му или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър – за българско ЮЛ; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е ФЛ – копие от документ за самоличност. Документите се предоставят в заверени от участника копия;
 • Индивидуална лицензия, респ. удостоверение за регистрация, по смисъла на чл. 19 от Закона за пощенските услуги, в зависимост от позицията, за която се участва издадени от Комисията за регулиране на съобщенията – заверено копие от участника „Вярно с оригинала”;
 • Декларация – свободен текст от Участника за наличие на пощенска мрежа (съгласно чл.5, ал.1 от Закона за пощенските услуги) за осъществяване на пощенски услуги с посочен/и адрес/и, телефон/и и лице/а за контакт или декларация – свободен текст съдържаща списък на офис/и с посочен/и адрес/и, телефон/и и лице/а за контакт, който/които ще са на разположение за осъществяване на пощенските услуги. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси;
 • Декларация – свободен текст, за наличие най-малко на едно МПС, което да е на разположение за осъществяване на пощенските услуги. Декларацията следва да бъде придружена от документ за собственост или договор за наем на МПС;
 • Участниците независимо за коя позиция участват предлагат в офертата си общи условия и пълен ценоразпис на всички предлагани от тях услуги.
 • Ценово предложение по образец за съответната/ните обособена/и позиция/и, за която/които участникът кандидатства.

VI. Изисквания към офертите:

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени:

1. Документи за регистрация/първоначална съдебна регистрация, респ. акт за вписване от Агенция по вписванията, и удостоверение за актуално съдебно състояние/;

3.  Техническа оферта(съдържаща описания на начина на изпълнение по характерните етапи, срок и наличие или липса на подизпълнител );

4.  Ценова оферта(съдържаща цена, начин на плащане и обосновка на ценообразуването);

5.  Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на възложитля  към конкретните документи. Липсата на който и да било от изброените документи ще води до дисквалификация на кандидата.

Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с легализиран превод на български език.*

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Ценовите предложения се представят в отделен запечатан плик.

Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

VII. Прогнозна стойност на поръчката: - 49 500 лева без вкл. ДДС.           .

VIII. Отстраняване от разглеждане и оценяване на оферти – всяка оферта, в която кандидатът предлага цена за изпълнение на поръчката по–голяма от 49 500 лева без вкл. ДДС.

IX. Заплащане на предоставяната услуга – Заплащането на услуги (при възложена работа) се  извършва се в български лева, по банковата сметка на изпълнителя в срок до 15 работни дни след след издаване на оригинална фактура и количествено-стойностна сметка/справка за вида и количеството на пощенските пратки, в рамките на предвидените средства за финансовата година.

Прогнозен срок на отложено плащане до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура.

X. Срокът на изпълнение на услугата – 12 (дванадесет) месеца. Срокът започва да тече 30 дни след датата на сключване на договора Сроковете се записват в окончателния договор с кандидата, определен за изпълнител.

XI. Оценяване на офертите и класиране на участниците - оценяването на офертите да се извършвана по критерия за икономически най-изгодна оферта, като предлагам следния критерий за оценка на предложенията:

1. Цена за вътрешни кореспондентски пратки до 50 гр. без предимство (Ц1) – максимален брой 30 точки получава участник предложил най-ниска цена.

Метод на изчисление:

Ц1 min x 30 =... т.

Ц1 инд.

 

Ц1min –  най-ниска предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка до 50 гр. без предимство.

Ц1 инд. –  предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка до 50 гр. без предимство от оценявания участник.

 

2. Цена на кореспондентски пратки от 51 гр. до 2 кг. без предимство (Ц2) – максимален брой 20 точки получава участник предложил най-ниска цена.

Метод на изчисление:

Ц2 min x 20 =...... т.

Ц2 инд.

Ц2min –  най-ниска предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка от 51 гр. до 2 кг. без предимство.

Ц2 инд. –  предложена цена за вътрешна кореспондентска пратка от 51 гр. до 2 кг. без предимство от оценявания участник.

 

3. Цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/ (Ц3) - максимален брой 30 точки получава участник предложил най-ниска цена.

Метод на изчисление:

Ц3 max – Ц3 инд. x 30 =...... т.

Ц3 max – Ц3 min

Ц3max –  най-висока предложена цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/.

Ц3min –  най-ниска предложена цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/.

Ц3 инд. –  предложена цена за услуга „известие за доставяне”/обратна разписка/ от оценяваният участник.

 

4. Срок за изпълнение услугата (пренасяне и доставка на кореспондентски пратки без предимство) от часа на приемане на кореспондентските пратки (С) - максимален брой 20 точки получава участник предложил най-кратък срок (не по-малко от 24 часа).

Метод на изчисление:

24 часа x 20 =... т.

С инд.

 

24 (двадесет и четири) часа  - минимално допустим срок за изпълнение на услугата.

С инд. – предложен срок за изпълнение услугата от оценяваният участник.

 

Комплексната оценка се получава по формулата:

КО1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + С, при максимален брой 100 точки.

 

Участникът, чието предложение е оценено с най-висока комплексна оценка (КО), получена по формулата: КО1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + С, ще бъде определен за изпълнител.

ХII. Длъжностните лица, които приемат, разгледат и оценят офертите и ще класират участниците:

 1. Председател – Веселина Спасова – Секретар на Община Созопол;
 2. Галина Георгиева , юристконсулт, отдел „ПНОиУС”;
 3. Катя Чачева – н-к отдел “ЧР и Б”

ХIII. Да представят оферти са поканени следните:

Всички заинтересувани , като копие да се обяви и на електронен сайт на Община Созопол.

 

ХІV. Краен срок за подаване на офертите - 17.00 ч. на 20.04.2011 г. в деловодство на Община Созопол. Оферта може да се подаде по поща/или куриер

ХV. Срокът на валидност на офертите - 60 дни след крайния срок за тяхното подаване.

XVI. Комисията следва проведе свое заседание на 21 април 2011 г. от 10:00 часа и  да представи протокол в срок от 5 работни дни от провеждането му, който включва описание на представените оферти, класиране и мотивирано предложение за класиране на изпълнител.

Контролът по изпълнението на заповедта и организацията по изпълнението възлагам на Катя Стоянова – зам.кмет на община Созопол.

Организация:  Община Созопол

Лице за контакти: Божана Вълкова-Чампарова, Галина Георгиева – юрисконсулти,  05550 25773

Адрес пл.Хан Крум №2

Пощенски код  8130

Град  Созопол

Държава България

Телефон  0550 25773

Факс 0550 22311

Електронна поща  о Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Интернет адрес ……………

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930