НачалоОбяви и съобщенияОбявиЗ А П О В Е Д

З А П О В Е Д


№ 8 – Z -186/ 24.11. 2010 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

На основание предоставените ми правомощия с разпоредбите на чл.3, ал.1 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол )НУОТОС), чл.19 от Закон за управление на отпадъците(ЗУО), чл.29 от Наредба за опазване на обществения  ред и сигурност на територията на Община Созопол (НООРСТОС) и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, при следните мотиви:

  1. Предприемане на превантивни и текущи мерки по повод констатирани замърсявания на води, земи, мери и крайбрежната ивица;
    както и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, земеделски и горски земи ,крайпътни ивици и други места;
  2. Изпълнение на контролни функции съобразно чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), относно определения ред и условията за изхвърлянето, събирането и  превозването на  строителни отпадъци, земни, скални и др.маси  и инертни материали, както и заплащането на съответните услуги, съгласно действащите закони.

 

 

І . З А Б Р А Н Я В А М:

 

Движение и депониране на земни маси, строителни отпадъци и инертни материали на територията Община Созопол без наличието на издадено „Разрешение за движение и депониране ” на описаните по горе видове неопасни отпадъци, придружено с направление за депониране на РДНО Созопол.

Във връзка с което определям място за депониране- „Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол” , м”Чоплака”, з-ще с.Равадиново, Община Созопол.

Предвид гореизложеното и  за обезпечаване изпълнението на основание чл.30 от НООРСТОС и чл.40 НУОТОС и чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА и  чл.37, ал.1, б.”б” от ЗАНН

ІІ. Н А Р Е Ж Д А М:

Органите на МВР/респ.КАТ, чрез Началник на РУ Созопол, да предприемат необходимите действия за организиране и контрол  с цел недопускане на описаните в настоящата заповед нерегламентирано движение на отпадъци, както и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за депониране места, като :

1. Във връзка с изпълнението на възложените им контролни функции  имат право на своден достъп, както и да изискват всички необходими за проверката документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от заинтересувани лица или дружества и органи.

2. Във връзка с изпълнението на възложените им контролни функции им имат право за съставяне на констативни актове по реда на ЗАНН, НООРСТОС и  НУОТОС  при изпълнение на своите правомощия;

 

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

Контрол по повод изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Зам.кмет на Община Созопол – г-н Симеон Георгиев, Началник на РУ на МВР -Созопол,  Директор Дирекция “УТСКЕ”, на които заповедта да бъде връчена.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от узнаването и пред Административен съд-гр.Бургас,  като на основание чл.60 от АПК, разпореждам предварителното й изпълнение.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ : / п /

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031