НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А-Габър

О Б Я В А-Габър

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение по т.1на Общински съвет Созопол № 1028/02.11.2010г., открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в жилищна сграда в с.Габър, Община Созопол, построена в УПИ ІІІ-192, кв.19 по плана на с.Габър представляващ Апартамент, с площ 78.03кв.м.,  състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси,  находящ се на първи етаж във Вход 1, ведно с прилежащо  складово помещение № 1, с площ 19.50кв.м.,  ведно със 23.587% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се  на 30.77кв.м.

Начална тръжна цена на имота по т.1. в размер на 4 487/четири хиляди четиристотин осемдесет и седем лева/, без вкл.ДДС

Стъпка за наддаване150 /сто и петдесет/лв.

Размер на депозитът за участие в процедурата в размер на 440/четиристотин и четиридесет/лв.. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724 до 14.00 ч. на 09.12.2010г. за първа тръжна сесия и до 14,00 ч. на 11.01.2011год. за втора  сесия.

Цена на тръжната документация20/двадесет лева/, без ДДС. Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 14.00 ч. на  09.12.2010г. за първа тръжна сесия и до 14.00часа на 11.01.2011год. за втора тръжна сесия

Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване/гише №4/, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 09.12.2010год. за първа тръжна сесия и до 16.00часа на 11.01.2010год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД -  IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена, като се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка.

Търгът  ще  се проведе на 10.12.2010г.  от 14,00ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при невнасяне на цената в срок от първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 12.01.2011г. от 14.00 в сградата на общинска администрация Созопол

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25773

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Панайот Рейзи

нс

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031