НачалоФинансиЧовешки ресурсиПроект Личен асистент- приложение 4

Проект Личен асистент- приложение 4

Приложение № 4

ОБЩИНА/РАЙОН ......................................................

Вх.№ ........................./дата

 

ДО

КМЕТА НА

.............................................................

ГР. ......................................................

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за кандидатстване за личен  асистент на услугата

от ............................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, подаващо заявлението)

 

Данни на кандидата:

.............................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за личен асистент на услугата)

 

ЕГН ………………..……........................  лична карта № ................................................................,

издадена от .............................................. на ................................. гр.  .............................................;

адрес:  гр.(с) ..............................................ж.к. ...................................................................................

ул. ....................................................................... № .........., бл. ........., вх. ........, ет. ....... , ап. .........,

телефон/и: ............................................................................................................................................

Трудов статус:

? безработен/а

 

? трудово заето лице:                     ? нает/а

? самонает/а

 

? неактивно лице:                           ? студент (редовно обучениe)

? придобил/а право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст)

 

 

Заявявам, че желая да бъда назначен/а като личен асистент по проект „Подкрепа за достоен живот” с обща месечна заетост до ........................................................................... часа.

(посочените часове  не могат да бъдат  повече от 160 )

 

Прилагам следните документи:

  • документ за самоличност (копие)
  • автобиография
  • свидетелство за съдимост
  • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)
  • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
  • служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
  • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
  • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
  • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

 

Предпочитанията ми са да работя със следниия/ите потребител/и на услугата:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата:  ................................                                                  Декларатор: ...................................

( подпис)

 

 

 

 

Лице, приело заявлението:  .......................................................................................................

(име, подпис)

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031