НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А- Язовир

О Б Я В А- Язовир

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствност, във връзка с в изпълнение на решениe с № 872 от 26.03.2010г.  на Общинска съвет Созопол, Община Созопол  открива процедура публичен търг за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ имот № 000273 - Язовир с площ 20.671дка. находящ се в землището на гр.Черноморец, Община Созопол, който е идентичен с Поземлен имот № 81178.37.393 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 20 658/двадесет декара шестотин петдесет и осем/дка.

Първоначална тръжна, годишна наемна цена – 1068/хиляда шестдесет и осем лева/, без вкл. ДДС.

Стъпка за наддаване – 106.80 /сто и шест лева и осемдесет стотинки/, без ДДС

Срок на наемното правоотношение – 5/пет/години от сключване на договора.

Депозитът за участие в тръжната процедура е в размер на 106лв./сто и шест лева. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724,   14.00 ч. на 11.05.2010 год. за първа тръжна сесия и до 14.00 ч. на 26.05.2010год. за втора тръжна сесия.

Право на участие в тръжната сесия имат физически лица или търговци, по смисъла на чл.1 ат Търговския закон, изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол, които нямат парични задължения към  Община Созопол, коректни партньори на Община Созопол,  които не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност, притежаващи правоспособност за извършване на стопански риболов.

Документи за участие се закупуват от /стая № 7/ в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 16.00часа на 11.05.2010 год. за първа тръжна сесия и на 26.05.2010 год. за втора тръжна сесия.

Цена на тръжната документация е в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС.

Документи за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в деловодството но Община Созопол/стая № 6/ до 16.00часа на 11.05.2010 год. за първа тръжна сесия и на 26.05.2010 год. за втора тръжна сесия. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Оглед ще се извършва след предварителна заявка и закупена тръжна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Търгът  да  се проведе на 12.05.2010г. от 14,00ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при невнасяне на цената в срок от първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 27.05.2010 год. от 14,00 часа в сградата на общинска администрация Созопол.

Допълнителна информация: тел.0550/25772

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930