Начало

Заповед № 17/28.04.2014г. на Директора на ОГП - Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

З А П О В Е Д

 

№ 17 / 28. 04. 2014г

НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

        На основание чл. 112 от Закона за горите  чл.15, във връзка с чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./

 

ОТКРИВАМ

 

       Процедура за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: Подържане на лесокултурни прегради /просеки/ в горски масиви и землища на гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново от горски територии, собственост  на Община Созопол

 

  1. 1. Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

      2. Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: Подържане на лесокултурни прегради /просеки/ в горски масиви и землища на гр.  Созопол м. Андрея баир подотдели: 442б; 445а,б; Черноморец 396 а,б,е,ж,з; с. Равадиново 431е  от горски територии, собственост  на Община Созопол.

 

 

 

 

Подотдели

 

Площ

м.кв.

Единична цена за м.кв.

в лева

без ДДС

Обща стойност

в лева

без ДДС

Срок на изпълне-

ние

442 б

 

 

 

 

445 а, б

 

 

 

 

396 а, б, е, ж, з

11 902

0,95

11 306,90

30.06.2014г.

431 е

 

 

 

 

 

  • Цената е без включен ДДС;
  • Заплащането ще се извършва по действително извършени дейности, приети с двустранно подписан протокол.

       3. Определям  срок за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугата: Подържане на лесокултурни прегради /просеки/ в горски масиви и землища на гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново от горски територии, собственост  на Община Созопол на територията на Общински горски територии - община Созопол - до 16.00 часа на 12.05.2014г.  в Общинско горско предприятие Созопол, гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 .

 

     4. Срок за изпълнение30.06.2014г.

     5. Кандидатите за изпълнители на предмета на настоящата процедура имат възможност да подадат оферта само за една или повече обособени позиции за изпълнители на предмета на настоящата процедура.

6. Кандидатите за извършване на услугата следва да внесат гаранция за участие в процедурата 5% от началната цена за обекта/ или: 565.34 /петстотин шесдесет и пет лева и 34 ст. /лева;

              Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника и се внася по сметка на Община Созопол:  IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00:, BIC IORTBGSF: ТБ „Инвестбанк АД, клон Созопол. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

              Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2  в срок до 12.00 часа на 12.05.2014г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

   7. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

 

   8. Необходими документи за участие:

 

І. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 12.05.2014г. в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие;

в/ копие от Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице;

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответната община, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта

ж/ Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е извършвал маркиране, сеч и извоз до временен склад на дървесина от горските територии на община;

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в офертата си предложение цена на кв.м и обща цена; Цената се посочва в български лева без ДДС;

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

л/ Декларация за наетите на трудов договор при кандидата лица /минимум петима/, поне един да притежава удостоверение за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони, копия от трудовите договори на въпросните лица, както и извлечение от НАП за регистрираните трудови договори на тези лица, копия от удостоверенията за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони за посочените лица;

ІІ.  Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т.І, в) - д) се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

ІІІ. Изискванията на т.І, г) и т.ІІ се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

     ІV. Документите по т.І, в) - й) се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

V. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 30 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

VІ. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Участникът трябва да посочи в офертата си цена по категории дървесина за куб.м. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

VІІ. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на преносителя се издава документ.

VІІІ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

 ІХ. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  Х. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект или обособена позиция

 ХІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за   отстраняване от участие в конкурса.

  ХІІ. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях  под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

   ХІII. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. Община Созопол не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.

 

9. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 10,00 часа на 13.05.2014г. на Комисия, изрично назначена от Директора на ОГП Созопол за разглеждане и определяне на икономически най-изгодната оферта. При отварянето на пликовете с Оферти задължително следва да присъстват представители на кандидатите за извършване на услугата.

10. Час, дата  и място за провеждане на открития конкурс:

Конкурса ще се проведе в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 от 10.00 ч. на 13.05.2014г.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 10.00 часа на 16.05.2014г., с място за провеждане: в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на конкурса се провежда в следните случаи:

-когато няма подадени заявления за участие.

-когато има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.

11. Критериите за оценка на кандидатите са следните:

Офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на дейността «маркиране и сортиментиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад» се оценяват и класират, по следния критерий:

           Предложена НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

12. С кандидата, определен за изпълнител ще бъде сключен договор възлагане на дейността «маркиране , сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад».

13. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.14, ал.1 и чл.16, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП .

14. С настоящата заповед, на основание чл. 16от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, УТВЪРЖДАВАМ документацията  за участие в открития конкурс.

16. Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2  

         e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

         web-site: http://www.sozopol.bg/

       

        Лице за контакт:

        Мария Станчева - Старши специалист “Лесничей”, GSM 0884311538

 

Директор на

Общинско горско предприятие Созопол:

                                                                

 /Румен Илиев/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2019
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031