НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актове

Проекти

1 Проект за промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол 31
2 Предложение за промяна в Приложение №1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 38
3 Проект на наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол (нова) 170
4 Мотиви към проекта за приемане на изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол 79
5 Проект за промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 232
6 Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 148
7 Проект за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол 128
8 Проект на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 333
9 Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Созопол 595
10 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол 327

Страница 1 от 7

е-вестник

Вестник "Созопол"