НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актове

Проекти

1 Проект на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 152
2 Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Созопол 301
3 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол 182
4 Проект за промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол 185
5 Проект за промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 206
6 Проект за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.) 288
7 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 284
8 Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Рибарски пристанища община Созопол” 320
9 Проект за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол 354
10 Проект за промяна на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол 307

Страница 1 от 7

е-вестник

Вестник "Созопол"