НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОС

Уведомления по НУРИОВОС

81 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за обект "Медицински център" в местност "Мисаря" - гр. Созопол 1164
82 Уведомление по по чл.10, ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП - План за регулация и застрояване за поземлен имот №000519 м.„Факуда" землище с. Равадиново с цел изграждане на паркинг и трафопост,, 486
83 Уведомление от "Европроект" ЕООД на основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС 699
84 Решение ЕО-3/2014 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на ПУП-ПП - разширяване и реконструкция на рибарско пристанище - гр. Созопол 644
85 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Преработка по време на строителство на обект „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол 447
86 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Преработка по време на строителство на обект „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол 518
87 Уведомление по по чл.10, ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ за инвестиционно предложение “Преработка по време на строителство на обект „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол 505
88 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: "Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлени имоти с идентификатори 67800.10.502 и 67800.10.386, местност „Ачмалъци” по кадастралната карта на гр.Созопол, община Созопол” 489
89 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в землището на гр. Черноморец" 480
90 Уведомление по по чл.10, ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ за обект: „Реконструкция Градски стадион в УПИ № 67800.503.573 № по КК на гр.Созопол” 666

Страница 9 от 10

е-вестник

Вестник "Созопол"