НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОС

Уведомления по НУРИОВОС

81 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: "Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр. Черноморец, община Созопол” 657
82 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в ПИ № 134039 и № 134040, местност „Памуците”, землище с. Росен, Община Созопол“ 570
83 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: “Изграждане на десет сгради за отдих и курорт в имот №81178.5.359, м. Аклади, землище гр.Черноморец, Община Созопол” 947
84 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.92, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр. Черноморец, община Созопол” 1134
85 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение за обект "Медицински център" в местност "Мисаря" - гр. Созопол 1282
86 Уведомление по по чл.10, ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП - План за регулация и застрояване за поземлен имот №000519 м.„Факуда" землище с. Равадиново с цел изграждане на паркинг и трафопост,, 522
87 Уведомление от "Европроект" ЕООД на основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС 739
88 Решение ЕО-3/2014 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на ПУП-ПП - разширяване и реконструкция на рибарско пристанище - гр. Созопол 691
89 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Преработка по време на строителство на обект „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол 475
90 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Преработка по време на строителство на обект „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол 560

Страница 9 от 11

е-вестник

Вестник "Созопол"