НачалоОбяви и съобщенияПУП - графична част

Изработени и одобрени ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП - графична част

  • ПДФ
  • Печат

 

ПУП-ПРЗ и план за улична регулация за им.034006, м. Баира, з-ще с. Вършило

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.108 и част от пи 8178.5.444 м. "Аклади" з-ще гр. Черноморец

ПУП - ПРЗ за им.81178.5.114 в м."Аклади" з-ще гр. Черноморец

ПУП-ПРЗ за пи 81178.5.127 м. Аклади

ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8157 /ПИ 67800.8.157 по КК на гр.Созопол/ в м."Буджака", землище на гр.Созопол

ПУП – ПП за обект Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот І-5121 в м. "Буджака", з-ще на гр. Созопол - на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

ПУП - ПРЗ на ПИ67800.50.229, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.”Куку баир”, землище Созопол - на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

ПУП - ПРЗ на ПИ67800.42.77, м.”Ликовуня”, землище Созопол - на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

ПУП – ПП за обект „Напорен тръбопровод от КПСт “Света Марина 2“ до Вр44 ? Вр2“, землище гр.Созопол - на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.5.606, м."Буджака", землище Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.8.256 и ПИ67800.8.80, м."Буджака", землище Созопол 

ПУП-ПРЗ за ПИ67800.50.10, зона по §4, м."Куку баир", землище Созопол

ПУП–ПП за „Довеждащ водопровод“ – захранващ УПИ I“За ДСМЗМИМ“ (по КК ПИ81178.51.48) и УПИ II “За ДСМЗМИМ“ (по КК ПИ81178.48.26), землище гр. Черноморец, общ. Созопол.

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност ”Буджака”, землище Созопол

Проект за ПУП-ПП довеждащ водопровод за захранване на ДСМЗМИМ Черноморец

Парцеларен план на кабел НН в ПИ 51 в м. "Митков мост", гр. Черноморец, общ. Созопол

Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци", за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци", землище гр.Созопол

Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3Лист 4

ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

ПУП-ПП - Подземен ел. кабел по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Крушевец

ПУП-ПП - Уличен водопповод в зона по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Крушевец

ПУП-ПП Второстепенна улица м. Буджака

ПУП-ПП Кабели м. Мапи

ПУП-ПП Външен водопровод с. Равадиново

ПУП-ПП Второстепенна улица с. Равадиново

ПУП-ПП Кабелна линия с. Равадиново - Лист 1Лист 2

ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

Проект за ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ I ”За обществено жилищно строителство” в кв.80 по плана на гр.Созопол /ПИ по КК67800.502.76 и 67800.502.147/.

ПУП-ПР за УПИ I ’’За спортен комплекс’’ в кв.87 по плана на гр.Созопол /ПИ по КК 67800.503.573 и 67800.503.574/ и УПИ V 503.560 в кв.87 /ПИ по КК 67800.503.560/

ПУП-ПРЗ за имот 134.352 в зоната по § 4 в землището на с. Крушевец, общ. Созопол

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.69 м. "Куку баир", землище на гр. Созопол

ПУП-ПП Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище

ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.50.143, зона по §4 от ЗСПЗЗ м. "Куку баир", землище на гр. Созопол

ПУП ПП Уличен водопровод за водоснабдяване на имот 81178.8.167, м. Буджака, гр. Созопол

ПУП – план за улична регулация за второстепенна улица-тупик в м.“Света Марина“, з-ще гр.Созопол, обл.Бургас

ПУП ПП - Второстепенна улица с о.т.133-134 местност "Света Марина", землище на гр. Созопол

Второстепенна улица, осигуряваща достъп до ПИ67800.35.101, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол - Лист 1Лист 2Лист 3

ПУП ПП Местен път в местност "Равадиново" землище Равадиново - лист 1лист 2лист 3

ПУП ПП уличен водопровод за ПИ67800 8 167 Буджака

ПУП ПП-второстепенна улица за ПИ67800 8 167 Буджака

Графична част на ПУП-ПРЗ за ПИ000519, местност, Факуда, землище с. Равадиново

ПУП ПП Второстепенна улица м. "Факуда", землище на с. Равадиново

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.1.145 и 67800.1.332 - м. "Соленки", гр. Созопол

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.1.178 - м. "Соленки", гр. Созопол

Към решение № 1048/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол  

Към решение № 1049/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол  

Към решение № 1047/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

ПУП - парцеларен план на обект: "Второстепенни улици - местност „Соленки“, землище гр.Созопол и землище с. Равадиново"

Второстепенна улица за 015226 местност Равадиново

 Външен водопровод за 015226 местност Равадиново

Кабелна линия за 015226 местност Равадиново Лист 2

Кабелна линия за 015226 местност Равадиново Лист 1

ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ I-11050

2 бр. ПП за две кабелни линии от ПС Созопол до ВЛ Алепу и ВС Буджака

ПУП ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.4.46 - м. "Буджака", гр. Созопол

ПУП - ПП на обект: „БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ67800.53.35 (УПИ V-10127) , местност “Мапи“, землище гр.Созопол

ПУП - парцеларен план на обект: "Второстепенни улици - местност „Соленки“, землище гр.Созопол и землище с. Равадиново" (проект)

ПУП - парцеларен план за обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадъчни води” – морска част

Парцеларен план за обект: „Местен път в местност „Равадиново”, землище с. Равадиново, общ.Созопол

Парцеларен план - подобект: Отвеждащ колектор до дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция "Созопол" отпадни води, землище гр. Созопол

Парцеларен план от ОТ 353, ОТ 371 до ОТ 418, м. Факуда с. Равадиново, зем. гр. Созопол, обл. Бургаска

ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 67800.36.6, м. "Света Марина", землище на гр. Созопол

ПУП-ПП за обект: Напорна канализация от КПС 1 до РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол”, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол

Към Решение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Към Решение № 518/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол

Към Решение № 513/24.04.2013г на Общински съвет гр. Созопол

Парцеларен план за улична регулация осигуряващ достъп до ПИ №014104 - м. "Край село", з-ще на с. Росен

„Външно кабелно захранване за имот 134.168”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

„Външно кабелно захранване за имот 134.206”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

„Външно кабелно захранване за имот 134.80”, зона по §4, в землището на с. Крушевец

Напорна канализация

Лесопарк

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"