НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗаповед - допускане на ПУП

З А П О В Е Д

 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

                       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

     1. Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.124, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ

     2. Заявление  от Здравко Янев Главчев с вх.№4-94-З-10/29.03.2012год., относно искане за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии в местност „Ново селище”, землище гр. Черноморец, обл. Бургас.  

     3. Задание за проектиране по чл.124, ал.7 от ЗУТ, Графична част - предложение

   4. Обословена необходимост от парцеларен план на трасе за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии

Д О П У С К А М:

      Изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура за обект „ПУП – парцеларен план за улична регулация” извън границите на урбанизираните територии в местност „Ново селище”, землище гр. Черноморец, обл. Бургас, като одобрявам Заданието на новия подробен устройствен план при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ.  

      Проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: МОСВ – РИОСВ - гр. Бургас /чл.125, ал.6 ЗУТ/, “В и К” ЕАД - гр. Бургас, “Електроразпределение”, по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ  преди внасянето му за приемане и одобряване.

          Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.