Начало

ДЕЙНОСТ „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

Н А Ц И О Н А Л Н А  П РО Г Р А М А

„А С И С Т Е Н Т И  Н А  Х О Р А  С  У В Р Е Ж Д А Н И Я” 2017 Г.

1.ДЕЙНОСТ „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”

Обхват на лицата, участващи в програмата

2.3.       За дейността „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”:

2.3.1.      Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „  Помощник- възпитател” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

scroll back to top

продължава>

 

Н А Ц И О Н А Л Н А П РО Г Р А М А „А С И С Т Е Н Т И Н А Х О Р А С У В Р Е Ж Д А Н И Я” 2017 Г.

1.ДЕЙНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Обхват на лицата, участващи в програмата

2.1.       За дейността „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”:

2.1.1.      Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица. Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

scroll back to top

продължава>

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за личен асистент

Дирекция  “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява   гражданите, че със заповед № РД 01-130/17.02.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика е  утвърдена Националната програма  „ Асистенти на хора с увреждания  /НП”АХУ”/със срок на действие до 31.12.2017 г.

През 2017 г. НП „АХУ” ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

? Дейност „ Личен асистент” ;

? Дейност „ Помощник – възпитател”

Желаещите да се включат в Програмата се обръщат към дирекция „ Социално подпомагане” – Созопол по настоящ адрес.

scroll back to top

продължава>

 

Страница 2 от 312

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.